KVAST

 

KVAST står för Kvalitets- och standardiseringskommittén.  Det finns en central KVAST-grupp (styrgruppen) som strukturerar och ger instruktioner för arbetet, samt grupper som arbetar med olika specifika områden, dels organrelaterade och dels ämnesövergripande t ex SNOMED-CT och molekylär patologi.

KVAST-grupperna utgörs av patologer (som ska vara medlemmar i SvFP) samt personer från närliggande professioner. KVAST-gruppernas viktigaste uppgift är att ta fram dokument för standardisering av utskärning och diagnostik av vanligt förekommande sjukdomar samt fungera som stöd för validering och kvalitetskontroll av undersöknings- och diagnostikmetoder. Övergripande instruktioner för KVAST finns här (hittas även under KVAST styrgrupp).

Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Se vidare under remissutgåvor

Vill du vara med i en KVAST-grupp? Kontakta sammankallande för gruppen! Enda krav är ett intresse för området och om du är patolog medlemskap i SvFP. Generellt har vi lite svårare att få med patologer från icke-universitetskliniker i KVAST-grupperna, och ökat deltagande härifrån är önskvärt!