FAQ

FAQ

Här har vi samlat några vanliga frågor och svar kring föreningen och associerade organisationer samt teknisk hjälp kring inloggning på hemsidan med mera.

Vad är Svensk Förening för Patologi (SvFP)?

SvFP är Sveriges specialistförening inom patologin. Föreningen är ideell och obunden, och arbetar med utveckling, kvalitet, vetenskap, utbildning och företrädande av professionen i offentliga/politiska sammanhang (utredningar, bemanningsdiskussioner et c). Föreningen utgörs av patologer i Sverige samt korresponderande medlemmar från andra länder/specialiteter. Föreningens styrelse utgörs av föreningsmedlemmar som föreslås av en valberedning och väljs av medlemmarna vid årsmöte. SvFP är en del av SLS och SLF (men medlemskap i SvFP innebär inte automatiskt medlemskap i dessa organisationer). Här finns mer information om föreningen och stadgar samt medlemskap

 

Varför ska man vara med i SvFP? 

Årsavgiften till föreningen går till största del till (i fallande ordning) avgifter till internationella organisationer SvFP ingår i (IAP/UEMS), driften av hemsidan, styrelsearbete och KVAST-arbete (för KVAST finns även annan finansiering). På hemsidan kan medlemmar efter inloggning ta del av föreläsningar från Vårmöten och Uppsaladagar och annan information inkl. regelbunden uppdatering om nya kurser. KVAST-dokumenten, vilka vi alla använder i vardagsarbetet, återfinns också här, och utgår från och godkänns av medlemmarna. Medlemskap möjliggör således fortsatt kvalitetsarbete och uppdaterad information. Viktig information skickas även ut via mejl till alla medlemmar. Många medlemmar gör också föreningen starkare, och medför att styrelsen, som företräder professionen, bättre kan driva patologifrågor i nationella/politiska sammanhang! Det medföljande medlemskapet i IAP medför också rabatt vid amerikansk-kanadensiska (USCAP-) och internationella (IAP-) patologimöten, medan SvFP's affiliering med ESP medför enklare möjlighet till medlemskap då man får tidningen Virchows Archiv samt rabatt vid European Congress of Pathology (ECP). Hur man söker medlemskap i SvFP finns här. 

 

Vad är Svenska Läkaresällskapet (SLS)?

SLS är läkarkårens vetenskapliga organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening, som arbetar med frågor med fokus på vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. Se mer information här. Medlemmar i SvFP bör (och styrelseledamöter ska ) vara medlemmar i SLS. 

 

Vad är Sveriges Läkarförbund (SLF)? 

SLF är är läkarnas fackliga och professionella organisation, och arbetar med fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor och professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap. Se mer information här. Medlemmar i SvFP bör vara medlemmar i SLS. 

 

Vad är KVAST? 

KVAST står för Kvalitets- och standardiseringskommittén, och rör just dessa saker inom patologin. Det finns en central KVAST-grupp som strukturerar och ger instruktioner för arbetet, samt grupper som arbetar med olika specifika områden. Grupperna utgörs av patologer (som ska vara medlemmar i SvFP) samt personer från närliggande professioner. KVAST-gruppernas viktigaste uppgift är att ta fram dokument för standardisering av utskärning och diagnostik av vanligt förekommande sjukdomar samt fungera som stöd för validering och kvalitetskontroll av undersöknings- och diagnostikmetoder. Se mer information här

Vill du vara med i en KVAST-grupp? Kontakta sammankallande för gruppen! Enda krav är ett intresse för området och om du är patolog medlemskap i SvFP. Generellt har vi lite svårare att få med patologer från icke-universitetskliniker i KVAST-grupperna, och ökat deltagande härifrån är önskvärt! 

 

Vad är Equalis? 

Equalis står för Extern kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin i Sverige, och är ett ackrediterat aktiebolag med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap och Svenska Läkaresällskapet som ägare. Inom Equalis görs varje år ett antal utskick som i förlängningen syftar till att höja den diagnostiska kvaliteten på de olika patologklinikerna. Se mer information här

 

Vad är SWEDAC? 

SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment) är en statlig myndighet som arbetar för att varor och tjänster ska vara säkra och tillförlitliga inom en stor mängd områden inklusive laboratorieverksamhet. Se mer information här

 

Vad är IAP? 

IAP, International Academy of Pathology, är den världsomspännande internationella patologiorganisationen som SvFP ingår i. Organisationen, som funnits sedan 1906, har som mål att främja patologins utveckling bland annat genom att organisera kongresser, seminarier och föreläsningar samt genom att stödja forskning inom patologi. IAP arbetar för ett internationellt kunskapsutbyte och arrangerar vartannat år en "Congress of the IAP". Som medlem i SvFP är du automatisk medlem i IAP och får rabatt till många internationella möten.  Se mer information här

 

Vad är ESP? 

ESP, European Society of Pathology, är den europeiska patologiorganisationen som SvFP är affilierade med och kan förmedla medlemskap till. Se vidare under fliken "ESP"