Föreningen

Svensk Förening för Patologi (SvFP) har till uppgift

att främja patologins utveckling bland annat genom att anordna vetenskapliga sammankomster med föredrag, diskussioner och demonstrationer,

att befrämja den kliniska patologins utveckling inom hälso- och sjukvården,

att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen,

att bland sina medlemmar befrämja samarbete och upprätthålla en god anda,

att tillvarata yrkesverksamma patologers fackliga intressen,

att såsom Svenska Läkaresällskapets sektion i patologi ombesörja föredrag vid Sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för Sällskapet gällande arbetsordningen samt avge utlåtanden i eller handlägga ärenden som hänskjutits till sektionen,

att såsom Sveriges läkarförbunds specialistförening i patologi avge utlåtanden i medicinska och fackliga frågor om av förbundet hänskjutits till föreningen, varvid det åligger föreningen att ställa sig till efterrättelse Läkarföbundets fullmäktiges och centralstyrelses beslut i fackliga frågor,

att såsom Division of the International Academy of Pathology och European Society of Pathology verka för internationellt samarbete samt föreslå representanter i IAPs Executive Conucil samt

För att ta del av protokoll från styrelse-, förenings- och årsmöten, kontakta styrelsen.