Utbildningskommittén

Utbildningskommittén är gemensam för Svensk Förening för Patologi (SvFP) och Svensk Förening för Klinisk Cytologi (SFKC).

 

 • Gruppen bör enligt stadgar bestå av sex ledamöter, varav en sammankallande.
 • Sammankallande i Utbildningskommittén är adjungerad i styrelsen Svensk Förening för Patologi.
 • Utbildningskommittén skall sköta kontakterna med LIPUS i frågor som rör SK-kurser.
 • Utbildningskommittén skall föreslå namn på personer (läkare) som kan fungera som SPUR-inspektörer.
 • Utbildningskommittén förvaltar utbildningsboken i klinisk patologi på uppdrag av SvFP:s styrelse. I detta ingår att svara för att innehållet i utbildningsboken kontinuerligt värderas och att ställningstagande till revision av innehållet görs för beslut på SvFP: s styrelsemöte i anslutning till SvFP:s årsmöte.
 • Utbildningskommittén tar initiativ till att diagnostiskt prov inom något ämnesområde planeras in och genomförs i samband med vårmötet. De diagnostiska proven är riktade till ST-läkare, skall hållas inom något av de vanligare och allmänna diagnostikområdena och vara frivilliga. Resultatet av det diagnostiska provet tillhör ST-läkaren. 
   
  Gruppen har följande sammansättning:
 • Diane Grelaud, patolog, Lund
 • Anca Dragomir, patolog , Uppsala
 • Maja Fors, patolog, Umeå
 • Gunilla Rask, patolog Umeå
 • Jonas Brenner, ST-läkare Borås