SPUR

SPUR, kvalitetssäkring av ST

SPUR (Specialistutbildningsrådet) är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten på vårdgivarnas AT- och ST-utbildning. Idag ligger ansvaret för genomförandet av de obligatoriska kontinuerliga externa granskningarna av ST enligt SOSFS 2008-17 på LIPUS (Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården). 

Inspektörerna utgörs av specialister inom aktuell specialitet. Inspektörer rekryteras av LIPUS i samråd med spec.föreningens SPUR-samordnare.  Därefter tecknas avtal mellan LIPUS och respektive inspektör. Inspektörerna ersätts med utgångspunkt för aktuell lönenivå och ett visst påslag. Inspektörsarvode och res- samt logikostnad faktureras uppdragsgivaren. Inspektörerna får ta tjänstledigt utan lön alternativt semester för granskningstillfället.

VIll du veta mer om hur en ST-SPUR-inspektion går till? Besök LIPUS hemsida

Är du intresserad av att blir SPUR-inspektör? Kontakta Thorun Frennvall, sammankallande SPUR-inspektör för klinisk patologi och cytologi.