Verksamhetsberättelse 2006

Svensk Förening för Patologi Swedish Society of Pathology
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006

Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning

Per Westermark ordförande
Leif Johansson vice ordförande
Ester Lörince facklig sekreterare
Monica Nistér vetenskaplig sekreterare
Ulrika Hansson skattmästare
Julia Bak ledamot
Charlotta Andersson ledamot
Peter Pitkänen ledamot, ansvarig för medlemsregister
Tibor Tot ledamot
Henrik Edvardsson utbildningskommittén, adjungerad
Lennart Mellblom KVAST, adjungerad

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten; årsmöte och vårmöte. Föreningens styrelse har haft fyra styrelsemöten. Föreningens kommittéer har varit aktiva. Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i ökande omfattning med bl. a. gemensam utformning av målbeskrivning för den den nya specialistutbildningen.

Vetenskapliga program

Riksstämman 2005:

Riksstämman 2005 hölls i Stockholm 30/11-1/12. Patologi/Klinisk Cytologi sektionens program ansvarades för av Monica Nistér, vetenskaplig sekreterare.

Programmet inleddes med en gästföreläsning "Mechanism-based biomarker discovery" av Edison Liu, Singapore. Därefter följde gästföreläsningen "Tyrosine kinases as novel cancer drug targets - biology, clinical results and implications for molecular pathology" av Arne Östman. Efter en session av fria föredrag följde Jan Pontén Memorial lecture; Challenges of postgenomic pathology" som hölls av prof. Eero Saksela. Dagen avslutades med föreningsmöte och middag.

Andra dagens program inleddes med ett Sektionssymposium "Utbildning i patologi och cytologi - dagens utbildning påverkar morgondagens sjukvård". Anders Hjerpe och medarbetare. Därefter följde en gästföreläsning "Molekylära analyser för praktiskt bruk i dagens patologidiagnostik" av Peter Collins samt ytterligare två sektionssymposier "Molekylär patologi i rutindiagnostik" med Anders Zetterberg, Anna MacDonald och Peter Collins samt "Utveckling av vävnadsbiobankning inom patologi " Joakim Dillner, Johan Botling, Monica Nistér, Christer Ericsson.

 

Vårmötet 2006:

Vårmötet 2006 arrangerades i Trollhättan, 18/5-20/5, med stor framgång av Torkel Wahlin och medarbetare, Patologkliniken NÄL. Program fanns för patologer, BMA, sekreterare och obduktionstekniker.

Programmet inleddes av Torkel Wahlin och Kommunalrådet i Trollhättan Stad Gert-Inge Andersson.

Jan Ponténföreläsningen "Studier av neuroblastom" hölls av Sven Påhlman, Lunds Universitet. Denna följdes av en session om neuroendokrina tumörer med Håkan Ahlman och Ola Nilsson, samt ett bidrag från Anders Hjerpe om Grundutbildning och nya ST-planen.

Andra mötesdagen bjöd på en session om Lever och gallvägar med Joar Svanvik som moderator och Hans Nordlinder och Rolf Olsson som deltagare. Huvudämnet var scleroserande cholangit. En session om "Patologens roll vid modern cancerbehandling" leddes av Leif Johansson och hade Mef Nilbert och Monica Haglund som deltagare. Efter lunch följde ett preparatseminarium om endokrina tumörer, vilket presenterades av Ola Nilsson och Johan Mölne.

Mötesdagen avslutades med ett föredrag "Svea Rikes vagga" av Riksantikvarie Erik Wegraes, drink vid Trollhättefallen, samt till slut med bankett på Scandic Swania.

På lördag förmiddag diskuterades patologins framtid och framfördes vetenskapliga bidrag enligt följande:

Erik Larsson Uppsala Universitet - Framtidens patologi, utmaningar och möjligheter; Sara Strömberg Uppsala Universitet - Karakterisering av proteinuttryck i cellinjer med hjälp av bildanalys; Linda Paavalainen Uppsala Universitet - Utvärdering av monospecifika antikroppar med hjälp av immunhistokemi; Karin Jirström Lunds Universitet - Senaste nytt om locus 11q1.3 och endokrin behandling av bröstcancer; Per Westermark Uppsala Universitet - Amyloid från transthyretin: ett protein men flera sjukdomar; Anders Höög Karolinska Institutet - Parafibromin en tumörsuppressor i parathyroidea; Monica Nister - Gliomcellsheterogenitet och stamcellsegenskaper; Thierry Soussi Karolinska Institutet - Analysis of p53 alteration in human cancer: a paradigm for pathologists; Leonard Girnita Karolinska Institutet - Targeting insulin-like growth factor pathways in cancer.

Hela mötet avslutades med ett studiebesök på patologkliniken NÄL.

Kommande vårmöte 2007:

Vårmötet 2007 kommer att hållas i Göteborg med Ola Nilsson som arrangör. Programmet kommer att presenteras vid årsmötet 2006.


Under året har följande frågor bearbetats i föreningen

Utbildningskommittén, verksamhet 2006

 

Medlemmar:
· Henrik Edvardsson - sammankallande
· Lennart Franzén
· Ulrika Hansson
· Johan Mölne
· Lennart Skoog

Möten
Kommittén har hållit två möten med hela gruppen - ett telefonmöte och ett möte i samband med vårmötet i Trollhättan. Båda mötena ägnades åt planering av diagnostiskt prov enl. nedan.

Diagnostiskt prov
I samarbete med KVAST-gruppen i GI-patologi har diagnostiskt prov i gastrointestinal patologi planerats till vårmötet i Göteborg 2007. Provet är planerat att vara anonymt och fungera som kunskapskontroll samt följas av allmän föreläsning kring de tio utvalda fallen.

SPUR
SPUR -inspektioner har utförts på Karolinska sjukhuset (KS -Solna, KS- Huddinge och Danderyd) och i Umeå.
Christel Ottosson (Eskilstuna) har rekryterats som ny SPUR-inspektör.
Kalibreringsmöte har hållits i Malmö 2006-11-13. Deltagare: Lennart Skoog, Robert Cameron, Christel Ottosson och Henrik Edvardsson.

Målbeskrivning
Henrik Edvardsson har tillsammans med Robert Cameron och Charlotta Andersson deltagit i arbetet med den nya målbeskrivningen i patologi.

KVAST 2006

Medlemmar: Lennart Mellblom (sammankallande), Margareta Blåsjö, Gunilla Chebil, Egle Tolockiene, Robert Cameron (för SFKC).

Genomförda KVAST-aktiviteter 2006

Genomförda möten: Utbildningsdag i Uppsala 2006-10-17, planeringsmöte KVAST 2006-10-31, 2006-02-16 och telefonmöte 2006-11-20, planeringsmöte KVAST-grupper inkl. medverkan från SWEDAC och EQUALIS 2005-10-16 samt ett okänt antal möten inom olika KVAST-grupper.

Nya dokument: Testistumörer, Parathyreoidea, Spottkörtelbiopsier med Sjögrenfrågeställning.

Reviderade/ändrade dokument: Revidering av flera områden i dokumenten för gastro-intestinal patologi. Revidering av VS-dokumentet. Revidering av bröstdokumentet. Revidering av dokument angående allmänna kvalitetskrav för laboratorier inom klinisk patologi och cytologi.

EQUALIS-utskick: Gastritbedömning enligt Sydneyklassifikation, Vaginalcytologi, Klassificering av maligna lymfom (ej klart), endometriepatologi (ej klart), inskicka av kvalitetsindikatorer för vaginalcytologi, gastrit och endometriepatologi (ej klart).

Övrig verksamhet: Medverkan i MKRs och SWEDACs gemensamma arbetsgrupp för ackrediteringsfrågor inom laboratoriemedicin. Medverkan i MKR:s och SWEDACs gemensamma arbetsgrupp för tillämpningsföreskrifter vid angivande av mätosäkerhet för kvalitativa bedömningar (färdigt som SWEDAC DOC 05:2)

Medverkan i SWEDACs arbetsgrupp för ackreditering av laboratorier inom patologi och cytologi.

Genomgång av SNOMED-kodning av anmälningspliktiga diagnoser (i samarbete med ROC och SoS) med avsikten att etablera en gemensam nationell kodlista.

Kursverksamhet 2006: Ingen

Remiss-svar: Synpunkter har lämnats av ordföranden till SoSs bedömargrupp avseende prioriteringsarbetet gällande bröst-, colorectal- och prostatacancer.

Framtidsutredningen: Arbetsgruppen under ledning av Erik Larsson bildades i samband med vårmötet 2004 och har fortsatt arbeta under 2006.

Capios resestipendium: Stipendiet för år 2006 tilldelas ST-läkare Liselotte Steen för deltagande i European Congress of Pathology i Istanbul september 2007.

Medlemsregiste: Peter Pitkänen är fortsatt ansvarig för registret. Uppdatering fortgår och nya medlemmar rekryteras med framgång.

Tidigare valda representanter kvarstår:
Kandidat till Läkarförbundets Nationella Etikgrupp: Christer Sundström
SFP representant i SLS: Monica Nistér

Årsmötets placering:
Diskussion har fortsatt om att förlägga SFPs årsmöte till tiden för Vårmötet i Patologi, efter ett första beslut taget på årsmötet 2004.

Föreningsmötet i Uppsala i maj 2005 beslutade föreslå årsmötet att a) tyngdpunkten i föreningens aktiviteter flyttas från Riksstämman till Vårmötet och att b) föreningens årsmöte likaledes flyttas från Riksstämman till Vårmötet. Förslagets del b måste bifallas av 2 på varandra följande årsmöten. Årsmötet 2005 i Stockholm biföll förslagets del b. Förändringen kan genomföras först 2007. Jan Pontén föreläsningen flyttades dock till Vårmötet redan 2006. Förslagets del a väckte diskussion och man beslutade fortsätta denna diskussion vid nästa föreningsmöte.


Stockholm, november 2006

 


Monica Nistér
Vetenskaplig sekreterare