Verksamhetsberättelse 2003

För verksamhetsåret 2003

 

Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning:

Ola Nilsson

ordförande

Per Westermark

vice ordförande

Hans Olsson

facklig sekreterare

Birgitta Sander

vetenskaplig sekreterare

Johan Mölne

skattmästare

Eva Lundin

ledamot

Ester Lörinc

ledamot

Peter Pitkänen

ledamot

Tibor Tot

ledamot

Henrik Edvardsson

utbildningskommittén, adjungerad

Lennart Mellblom

KVAST, adjungerad

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten; årsmöte och vårmöte. Dessutom har föreningens styrelse haft fyra styrelsemöten. Föreningens kommittéer har haft sammanträden. Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av gemensamt intresse.

 

Vetenskapliga program:

 

Riksstämman 2002:

Riksstämman 2002 anordnades i Göteborg. Här deltog 3 inbjudna gästföreläsare. Professor Kenneth Nilsson, Rudbecklaboratoriet, Uppsala, gav årets Jan Pontén föreläsning "Multipelt myelom - en B cellstumör med komplexa genetiska förändringar och heterogena biologiska egenskaper". CG Ahlströmföreläsning gavs av professor Olli Kallioniemi, NIH och VTT, Åbo under titeln "Biochip technologies in cancer research". Professor Helmut H. Popper, Universitetet i Graz gav en gästföreläsning med titeln "Sarcoidosis, an update". Golden seminar handlade om "Diagnostik av lungsjukdomar", moderator Leif Johansson. Vidare anordnades ett sektionssymposium om "Vävnadsarrayer - framtidens modell för vävnadsbaserade analyser?" där Göran Landberg och Fredrik Pontén var moderatorer. I övrigt bestod programmet av fria föredrag.

 

Vårmötet 2003:

Vårmötet 2003 arrangerades av Avdelningen för Patologi och Cytologi, Karolinska Laboratoriet. Mötet ägde rum på Foresta 22-24 maj under ledning av tf verksamhetschefen Birgitta Sundelin. I mötet fanns program för såväl läkare, BMA, cytodiagnostiker, obduktionstekniker som för läkarsekreterare. Anders Zetterberg inledde det vetenskapliga programmet torsdagen den 22 maj med en föreläsning om "Molekylärbiologin inom patologi och cytologi". Därefter följde en serie föreläsningar om prostatacancer, inledd av professor Peter Ekman, Urologen, KS med föreläsningen "Prostatacancerns klinik och behandling", följt av Lars Egevad "Prostatacytologi" och professor David Bostwick, Richmond, USA "Morphology of prostatic carcinoma". Fredagen den 23 maj var ett av huvudtemata ÖNH-tumörer. Docent Jan Lundgren, ÖNH-kliniken, KS, inledde med föreläsningen "ÖNH-tumörers klinik och behandling" följt av Göran Elmberger "Preparathantering". Därefter följde ett interaktivt slide seminar " Pathology of head and neck tumours" under ledning av professor Bruce Wenig, Beth Israel Hospital, New York. Under eftermiddagen handlade rogrammet om exsudativ cytologi där Annika Dejmek först föreläste under titeln "Exsudat; klinik, behandling, diagnostiska principer och prepareringsteknik" och därefter höll ett interaktivt slide seminarium "Exsudat". På lördagen den 24 maj hölls ett program på KS, Radiumhemmet som bl.a. innefattade mikroskopi under ledning av Claes Silferswärd, Lena Kanter, Anders Höög och Lambert Skoog.

 

Kommande vårmötet 2004:

Det kommande vårmötet hålls av Capio och kommer att lokaliseras till Östersund med Björn Jacobsson som huvudansvarig arrangör. Ett preliminärt program kommer att presenteras i samband med årsmötet 2003.

 

Under året har följande frågor bearbetats i föreningen:

 

Utbildningsfrågor

SPUR inspektioner pågår och första inspektionsrundan kommer att vara avklarad under 2004. Erfarenheter från SPUR inspektioner
kommer att redovisas under vårmötet i Östersund 2004.

SK-kurser kan nu arrangeras på två sätt, dels subventionerade av Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, IPULS; dels utanför detta SK-system. IPULS har introducerat begreppet och institutionen "Granskare". Granskarens uppgift är att bistå IPULS i kvalitetsbedömningen av kurser och utbildningar. SFP beslutade på styrelsemötet i maj att anluta sig till "granskningsförfarandet". Till granskare utsågs Lennart Franzén (ordinarie) och Henrik Edvardsson (ersättare). Klinisk Patologi och Cytologi fick 2003 inga kurser subventionerade enligt SK-systemet. Däremot ordnades fyra kurser utanför SK systemet 2003; ÖNH -patologi och oralpatologi, KS (riktat till specialiser), Gastrointestinal patologi och leverpatologi, Örebro, Praktisk bröstpatologi, Falun och Punktionscytologi, Lund.

 

KVAST

Studiegruppernas arbete fortgår kontinuerligt och nya dokument/revisioner har presenterats bl.a. vid den årliga studiedagen i Uppsala.

 

Remiss-svar

Föreningen har lämnat remiss-svar på Socialstyrelsens förslag angående utredningen om "Läkares specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter - en översyn" och över "Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen" och "Konsekvenser avseende föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret". Dessa remiss-svar finns att läsa på föreningens hemsida http://www.svls.se/sektioner/pa/index.html.

 

Framtidsutredningen

Utredningen leds av vice ordförande Per Westermark och professor Erik Larsson, Uppsala. Dess fortsatta inriktning har diskuterats vid föreningsmötet i november 2002 och vid flera styrelsemöten under 2003. Ett förslag till handlingsplan har utarbetats vilket nu kommer att läggas ut på hemsidan. Vidare behandling kommer att ske i samband med studiedagen i Uppsala eller om möjligt redan i samband med vårmötet 2004.

 

Nova Medicals resestipendium

Stipendiaten 2002 hette Pia Waldenbäck, ST läkare i Gävle som erhöll stipendiet för att auskultera hos Dr Eduardo Colonje på St Thomas Hospital i London (dermatopatologi).

 

Övrigt

Rekommendationer för bemanning av patologi- och cytologi- laboratorier i Sverige har antagits av SPF i samråd med Svensk Förening för Klinisk Cytologi i samband med vårmötet 2003. Rekommendationer angående Representationspolicy har antagits i samband med vårmötet 2003. Då antogs också ett policydokumnet avseende patologavdelningarnas ekonomiska relation till Svensk Förening för Patologi. Samtliga dessa dokument finns att läsa på föreningens hemsida.

 

Under året har 3 nya medlemmar välkomnats i föreningen.

 

Huddinge i november 2003

Birgitta Sander

Vetenskaplig sekreterare