Verksamhetsberättelse 2002

För verksamhetsåret 2002

Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning:

Ola Nilsson

ordförande

Per Westermark

vice ordförande

Hans Olsson

facklig sekreterare

Birgitta Sander

vetenskaplig sekreterare

Janne Malina

skattmästare

Johan Mölne

ledamot

Ester Lörinc

ledamot

Peter Pitkänen

ledamot

Tibor Tot

ledamot

Henrik Edvardsson

utbildningskommittén, adjungerad

Lennart Mellblom

KVAST, adjungerad

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten; årsmöte och vårmöte. Dessutom har föreningens styrelse haft fyra styrelsemöten. Föreningens kommitteér har haft sammanträden. Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av gemensamt intresse.

Vetenskapliga program arrangerade i föreningens regi:

Riksstämman 2001:

Riksstämman 2001 anordnades i Stockholm. Här deltog 3 inbjudna gästföreläsare. Professor Ingemar Ernberg, Karolinska Institutet, gav årets Jan Pontén föreläsning "Har stamceller och virusinfekterade celler en likartad roll i tumörpatogenes? CG Ahlström föreläsning gavs av professor Peter G. Isaacson, London under titeln "Gastric MALT lymphoma: A Cooperative, Pathological, Molecular and Clinical Approach". Vidare gav professor Adrino Aguzzi, Zurich en gästföreläsning med titeln "The immunbiology of prion disease". Golden seminar organiserades av Christer Sundström och handlade om Lymfomdiagnostik. I övrigt bestod programmet av fria föredrag.

 

Vårmötet 2002:

Vårmötet, som år 2002 firade 30 års jubileum, arrangerades av Laboratoriet för klinisk patologi och cytologi i Borås i samarbete med Riksföreningen för Histopatologi. Mötet ägde rum på First Grand Hotel under ledning av verksamhetschefen Eva Johansson och medicinskt ansvarig läkare Janusz Matusik. Huvudämnet var gastrointestinal patologi, bland övriga teman ingick endokrina pancreastumörer, bröstcancer och prostatadiagnostik.

Mötet inleddes på eftermiddagen torsdagen den 23 maj med ett föredrag av chefläkare Carl-Magnus Stolt, tillika professor i humanistisk medicin vid Karolinska Institutet som talade under temat "Patologins medicinhistoria i världen - och i Borås". Därefter föreläste professor Cecilia Fenoglio-Preiser under titeln "A discussion of colitis". Fredagen den 24 maj inledde professor Lars-Gunnar Kindblom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset som talade om "Gastrointestinal stromal (Pacemaker cell) tumor - an update on morphology, prognosis, KIT mutations, cytogenetics and its relationship to NF1". Professor Jeanne M. Meis-Kindblom, Sahlgrenska Universitetssjukhuset höll en föreläsning om differentialdiagnoser vid mesenchymala neoplasmer i GI kanalen med titeln "Mesenchymal neoplasms involving the gastrointestinal tract and their differential diagnosis from a consultants perspective". Därefter talade docenten i kirurgi Bengt Nilsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset om "Gastrointestinal stromatumör". Professor Roger Willén föreläste om "Helicobacter Pylori - en bakterie i tiden" och det gastrointestinala temat avslutades med en föreläsning av professor Jerzy Stachura, Jagellonian University, Krakow, Polen vilken hade titeln "Gastritis. Old problem with some new developments".

Torsdag eftermiddag ägnades åt endokrina pankreastumörer där professor Ola Nilsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset inledde med ett föredrag "Patobiologi och klassificering av endokrina pancreastumörer". Håkan Ahlman, professor i endokrin kirurgi, föreläste därefter under titeln "Kirurgisk behandling av endokrina pancreastumörer".

Professor Christer Sundström informerade tillsammans med Ola Nilsson om den nya biobankslagen.

Lördagen den 25 maj inleddes med en diskussion kring adenocarcinom i bröst, genomisk instabilitet och terapikänslighet under medverkan av professor Gert Auer, KS, cytodiagnostiker Birgitta Sloboda Reimer och överläkare Janusz Matusik Borås lasarett. Därefter följde rapporteringar från NordiQC, SPUR inspektioner och Miljöråd samt en paneldiskussion kring Kvalitetssäkring och ackreditering av patologlaboratorier under ledning av överläkare Lennart Mellblom, Kalmar. Mötet avslutades med visning av laboratoriet.

 

Kommande vårmöte 2003:

Det kommande vårmötet hålls vid Karolinska sjukhuset med klinikchef Lambert Skoog som huvudansvarig arrangör. Ett preliminärt program kommer att presenteras i samband med årsmötet 2002.

 

Under året har följande frågor bearbetats i föreningen:

Utbildningsfrågor: Två kurser inom SK systemet med medel från Socialstyrelsen har hållits, i Urologisk patologi och i Gastroenterologisk patologi och leverpatologi. Vidare har för ST-läkare hållits en kurs i prostatapatologi i Lars Egevads regi på KS.

Diskussioner kring den framtida arrangering av SK kurser har diskuterats. Ansvaret för SK kurser har i år övergått från Socialstyrelsen till Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige, IPULS. Henrik Edvardsson har valts in som IPULS kontaktperson för Svensk Förening för Patologi. En annan modell som diskuterats är att framtida kurser organiseras av de olika KVAST grupperna. En första, mycket uppskattad, kurs i GE patologi och leverpatologi har under 2002 arrangerats av KVAST gruppen för gastrointestinal patologi.

SPUR inspektioner pågår och beräknas vara klara under första halvåret 2003.

 

KVAST:

Studiegruppernas arbete fortgår kontinuerligt och nya dokument/revisioner har presenterats vid bl.a. vårmötet och vid den årliga studiedagen i Uppsala.

 

Avgivna remiss-svar:

Föreningen har lämnat remiss-svar till socialstyrelsen angående dels socialstyrelsens översyn av de medicinska specialiteterna, dels angående den nya biobankslagen och dess tolkningsföreskrifter. Svaren finns att läsa på hemsidan. En uppföljning av konsekvenserna av den nya biobanklagen är att vänta under våren 2003. Under studiedagen i Uppsala den 17/10 föreslogs att problem/konsekvenser som uppstår i och med införandet av biobankslagen vid årsskiftet kan inrapporteras av patolog/cytologlaboriatoriernas verksamhetschefer
till föreningen.

 

Framtidsutredningen:

Utredningen leds av vice ordförande Per Westermark och professor Erik Larsson, Uppsala. Framtidsutredningen bedrivs som en kontinuerlig process. Dess fortsatta inriktning har diskuterats vid flera styrelsemöten under året, bl.a. vad avser patologins roll i grundutbildning för läkare, samt möjlighet att erbjuda ST läkare utbildning i molekylär patologi. Viktiga frågor är ämnets anpassning till nya teknologier och frågeställningar. Det är viktigt att yngre medarbetare engageras i dessa frågor.

 

IT-frågor:

Ytterligare dataminne har inköpts för att kunna använda fler bilder på hemsidan. Föreningens mötesprotokoll lagras på hemsidan i tre år.

 

Årets Nova Medical resestipendium tilldelades Pia Waldenbäck.

 

Övrigt:

Bland övriga frågor som behandlas i föreningen kan nämnas behov av produktionsnormer. En enkät har skickats ut till landets alla patolog/cytologavdelningar och en majoritet ställer sig positiv till införande av någon form av norm vad avser förväntad produktion.

 

Under året har 6 nya medlemmar välkomnats i föreningen.

 

Huddinge i november 2002

Birgitta Sander

Vetenskaplig sekreterare