Verksamhetsberättelse

för verksamhetsåret dec. 2006 - maj 2008
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret dec. 2006 - maj 2008
Svensk Förening för Patologi
Swedish Society of Pathology

Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning:

Per Westermark ordförande
Leif Johansson vice ordförande
Ester Lörinc/Charlotte Örndal (från mötet 070313) facklig sekreterare
Monica Nistér/Erik Larsson 2007 vetenskaplig sekreterare
Johan Mölne/ Ulrika Hansson skattmästare
Charlotta Andersson ledamot
Eva Lundin ledamot
Peter Pitkänen ledamot ansvarig för medlemsregister
Tibor Tot ledamot
Henrik Edvardsson utbildningskommittén, adjungerad
Julia Bak ledamot
Anders Höög ledamot
Lennart Mellblom/Peter Pitkänen KVAST adjungerad

 

Möten
Föreningen har under verksamhetsåret (dec. 2006 - maj 2008) haft följande möten: ett medlemsmöte; 2 årsmöten (2006 och 2007) och vårmöte. Föreningens styrelse har haft följande styrelsemöten.
07.03.13 Ordinarie styrelsemöte Läkaresällskapets hus Stockholm. 07.05.11 Ordinarie styrelsemöte i samband med Vårmötet i Göteborg. 07.05.11 Ordinarie årsmöte i samband med Vårmötet i Göteborg. 07.06.12 Extra styrelsemöte, telefonmöte. 07.10.15 Ordinarie styrelsemöte i samband med Arbetsdagen i Uppsala. 07.11.28 Ordinarie styrelsemöte i samband med Läkarstämman i Stockholm, församlingen ej beslutsmässig på grund av manfall. 08.03.11 Ordinarie styrelsemöte Läkaresällskapets hus Stockholm
Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av gemensamt intresse.


Vetenskapliga program:
Riksstämman 2006 hölls i Göteborg 29 nov - 1 dec.

Patologi/Klinisk Cytologi sektionens program genomfördes eftermiddagen 29 nov och förmiddagen 30 nov.

Programmet inleddes med en gästföreläsning av Dr Wendy Weinberg over ämnet "p53 family members in squamous cell differentiation and carcinogenesis". Det följdes av fria föredrag: Sanna-Maria Hede et al. "PDGF-B overexpression in astrocytes and astrocyte progenitors induces brain tumors in mice".
Daniel Hägerstrand et al. "Identification of novel subsets of CD133-positive glioblastoma cells with distinct differences in sensitivity to tyrosine kinase inhibitors."
Rona Strawbridge "Analysis of biomarkers in prostate cancer: MUC1".
Ett Golden Seminar om finnålspunktion från mjukdels och bentumörer leddes av Edneia Tani, Svensk Förening för Klinisk Cytologi.
Gästföreläsningen "Ewing Sarcoma Family of Tumors. Familjen med många cytologiska ansikten" hölls av Måns Åkerman.
Dagen avslutades med föreningsmöte och middag.

Torsdagen den 30 nov började med ett Sektionssymposium "Utveckling inom Svensk Patologi" där Umeåpatologen bidrog med tre föreläsningar:
Göran Roos - Hematopatologi,
Anders Bergh - Prostatacancer,
Roger Stenling - Tjocktarmscancer/Tumörbank. Detta följdes av sektionssymposiet "Utveckling av vävnadsbiobankning inom patologi", som inleddes av Monica Nistér: "Behov av cancerbiobanker i Sverige".

Professor Nancy Pedersen från KI gästföreläste över ämnet "LifeGene a unique opportunity for Swedish medical research"

Därefter fortsatte sektionssymposiet med
Joakim Dillner "Biobankning som en naturlig del av rutinmässig sjukvård"
Johan Botling "Vävnadsbiobank för forskning - en utmaning".

Sektionens officiella program avslutades med Fria Föredrag:
Eva Darai-Ramqvist et al. "Brott på kromosom 3 i tumörer. Bra eller dåligt?"
Yvonne Arvidsson et al. "Amyloid Precursor-like Protein 1, APLP1, är uppreglerat i tunntarmscarcinoider."
Anders Bergström et al. "Uttryck av neuropilin 1 och 2 i carcinoidtumörer från magtarmkanalen."
Anna-Klara Rundlöf et al." Selenit hämmar selektivt tumörcellers tillväxt och reglerar uttrycket av alternativa mRNA former av thioredoxinreduktas"
Lennart Eriksson et al. "Thioredoxinreduktas - cancermarkör vid kronisk leversjukdom."

Efter det officiella programmet hölls ett diskussionsmöte med akademiska företrädare och Patologföreningens medlemmar. Ämnet för diskussionen var "Hur ska vi stärka utvecklingen inom svensk patologi?" En sammanfattning av diskussionen har sänts ut separat till deltagarna.

Vårmötet 2007, 10-12/5 Göteborg

Vårmötet 2007 arrangerades i Göteborg 10/5- 12/5, av Ola Nilsson och Johan Mölne med medarbetare. Program fanns för patologer, BMA, sekreterare och obduktionstekniker.

Under förmiddagen anordnades ett uppskattat ST-läkartest i gastropatologi
Det vetenskapliga programmet startade med en session om bröstcancer med Anniko Kovacs som moderator. Detta program inleddes med en föreläsning av prof. Rosemary Walker, Leicester, om betydelsen av myoepiteliala celler vid bröstcancer. därefter föreläsning av Tibor Toth - Falun med titeln Pathology of breastcancer and cancer prevention. BMA Camilla Sydvart redogjorde för Göteborgs erfarenheter av hantering av mammapreparat, detta följdes av en redogörelse vad Kvastdokumentet säger om bröstdiagnostik ( överläkare Dorthe Grabau, Lund). Därefter informerade BMA Monica Haglund Malmö om HER2 bestämningar bröstcancer. Vidare anordnades ett prep. seminarium om bröstcancer.
Dagen avslutades med ett uppskattat framförande av Anna Mannheimer: Akta dig för gulligullträsket, samt buffet och årsmöte för svensk förening för patologi.
Hela fredagsförmiddagen utgjordes av ett symposium om organtransplantation, med Johan Mölne som moderator:


Följande programpunkter fanns:
Organtransplantation från experimentell verksamhet till klinisk vardag - överläkare Styrbjörn Friman, transplantationskirurgiska kliniken. Organdonation Annika Wolfbrandt, Benmärgstransplantation - Mats Brune, stamceller och stamcellstransplantation - Anders Lindahl prof. klinisk kemi. Symposiet avslutades med en översikt av Johan Mölne om histopatologisk klassifikation av organrejektion. Eftermiddagen inleddes med Jan Ponten föreläsning, vilken detta år hade titeln: Tyrosinkinassignalering i cancer och hölls av prof. Arne Östman Karolinska universitetssjukhuset.
Därefter gavs ett symposium om thyroidea cancer med Ola Nilsson som moderator. Detta innehöll tre föreläsningar och ett preparat seminarium lett av Aktif Demir, Göteborg.
Föreläsningarna tog upp olika aspekter av thyroidea biologi och patologi såsom utvecklingsbiologi av thyroidea prof. Mikael Nilsson, anatomi, cellbiologi, Göteborgs universitet, vidare genetiken vid differentierad thyroidea cancer, professor Massimo Santoro, Neapel, samt aspekter på tyrosin kinas inhibition vid behandling av differentierad thyroidea cancer, Viktor Johansson, specialistläkare, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg.
Lördagsmorgonen/förmiddagen ägnades åt cytologi med Anders Hjerpe och Walter Ryd som moderatorer.
Då presenterades: Vad ger kvalitetskontroll? Resultat från Göteborg och Huddinge - Anders Hjerpe och Walter Ryd.
Försök med reflexscreening - Anders Hjerpe
Erfarenheter av regional amordning av den organiserade cellprovskontrollen enligt Västra Götalandsmodellen - överläkare Björn Strander överläkare onkologiskt centrum, Göteborg.
The Leeds experience av Automated tissue processing for histopayhology redogjordes för av Dr. Ian Banks Leeds.
På för vårmöten sedvanligt sätt avslutades mötet med lunch och en visning av organiserade kliniks lokaler.

Kommande vårmöte 2009: Vårmötet 2009 kommer att hållas i Malmö, skiss för programmet kommer att presenteras vid årsmötet i Uppsala 2008.

 

Riksstämman - 2007 Älvsjö Stockholm: Vårt program på riksstämman detta år var magert liksom antalet deltagare magert. Samtliga 8 presentationer var från Uppsala. Per Westermarks grupp 2 st. om proteinkonformationssjkukdomar, Erik Larssons grupp 2 st. endogena retrovirus samt patologi vid ö-cellstransplntation, Christer Busch och Marene Landström varsin presentation om prostatacancerforskning.Vidare 2 presentationer från human proteomic resource (HPR).


Utbildningskommittén, verksamhet 2007/2008

Medlemmar:
· Henrik Edvardsson - sammankallande
· Lennart Franzén
· Ulrika Hansson, avgående
· Johan Mölne
· Lennart Skoog
· Charlotta Andersson, tillträdande

Möten
Kommittén har hållit två möten. I januari -07 hölls telefonmöte för att planera diagnostiskt prov i gastropatologi och i november-07 har hållits telefonmöte för att påbörja planeringen av diagnostiskt prov 2008. Flera möten har hållits som led i målbeskrivningsarbetet med Henrik Edvardsson, Charlotta Andersson och Robert Cameron (representant för Svensk Förening för Klinisk Cytologi) som deltagare (se nedan).

Diagnostiskt prov
I samarbete med KVAST-gruppen i uropatologi har diagnostiskt prov i uropatologi planerats till vårmötet i Uppsala 2008. Förutsättningarna är planerade att vara desamma som 2007 års prov dvs. frivilligt, anonymt och fungera som kunskapskontroll.

SPUR
Följande inspektioner har utförts:
Sunderbyns sjukhus (Henrik Edvardsson och Lennart Skoog)
Universitetssjukhuset i Örebro (Christel Ottoson och Robert Cameron)
Universitetssjukhuset i Linköping (Lennart Skoog och Henrik Edvardsson)
Centralsjukhuset i Karlstad (Christel Ottosson och Lennart Skoog)
Falu lasarett (Christel Ottosson och Henrik Edvardsson)
Sahlgrenska universitetssjukhuset (Lennart Skoog och Robert Cameron)

Målbeskrivning i klinisk patologi
Henrik Edvardsson har tillsammans med Robert Cameron och Charlotta Andersson deltagit i fortsatt arbete med den nya målbeskrivningen i klinisk patologi. I detta arbete har följande möten besökts och aktiviteter ägt rum:
1. Möte med målbeskrivningsansvariga (Henrik Edvardsson, dec. 2006)
2. Genomomgång av målbeskrivningsförslaget med representanter för Socialstyrelsen (Henrik Edvardsson och Robert Cameron 2007-09-05)
3. Möte med målbeskrivningsansvariga (Henrik Edvardsson, 2007-12-12)
4. Målbeskrivningsförslag inlämnat till Socialstyrelsen (Charlotta Andersson, Robert Cameron och Henrik Edvardsson 2008-01-24)
5. Genomgång av målbeskrivninsförslag med Socialstyrelsen (Bernhard Grewin, Charlotta Andersson, Robert Cameron och Henrik Edvardsson, Telefonmöte 2008-03-28)
6. Slutversion av målbeskrivningsförslaget. Revision enl. Socialstyrelsens riktlinjer. 2008-04-07 (Telefonmöte Charlotta Andersson, Robert Cameron och Henrik Edvardsson).

 

KVAST 2007

Medlemmar:
Peter Pitkänen (sammankallande), Lennart Mellblom, Margareta Blåsjö, Egle Tolockiene, Robert Cameron (för SFKC).

Genomförda KVAST-aktiviteter 2007

Genomförda möten: Utbildningsdag i Uppsala 2007-10-16, 2007-10 15, planeringsmöte KVAST-grupper inkl. medverkan från SWEDAC och EQUALIS 2007-10-16 samt ett okänt antal telefonmöten inom olika KVAST-grupper.

Nya dokument: Perinatal och Fosterdiagnostik, Endometrium diagnostik, Punktionsdiagnostik gällandeThyroidea.

Reviderade/ändrade dokument: Revidering av områden i dokumenten för gastro-intestinal patologi.

EQUALIS-utskick: Endometriepatologi - klassifikation och gradering. Morfologisk klassificering av maligna lymfom, Bronkialcancer ej klart. Polyper i Colon redovisad på Uppsaladagen. KVALITETSINDIKATORER -Endometrium. Genomgåg på Uppsala dagen. Patologi gällande Morbus Sjögren redovisad på Uppsala dagen. KVALITETSINDIKATORER - Gastrointestinal patologi. Inrapportering av , kvalitetsindikatorer (diagnosutfall) avseende esofagus, ventrikel, duodenum, och colon/rectum. KVALITETSINDIKATORER- vaginalcytologi. Nottinhamgradering av bröstcancer.

Som ny Kvalitetindikator föreslogs NT3N0 samt att vi skall särskilja colon och rectum vid smmanställning av detta.

Vidare tog upp om ett utskick inte görs under 3 år från EQUALIS bör man göra ett utskick bland tre avdelningar omfattande 10 preparat i fråga om detta område i patologi.

Övrig verksamhet: Medverkan i SWEDACs gemensamma arbetsgrupp för ackrediteringsfrågor inom laboratoriemedicin.

Medverkan i SWEDACs arbetsgrupp för ackreditering av laboratorier inom patologi och cytologi.

 

Föreningens styrelse har svarat på följande remisser:
1. Remiss - utkast till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänst-göring
2. Remiss - utkast till föreskrifter och allmänna råd om läkares specialiseringstjänst-göring Komplettering; Blankett för ansökan om specialistkompetens och intyg som ska bifogas ansökan
3. Föreningens styrelse har svarat på remiss: Förslag att införa vaccination mot humant papillomvirus i det svenska barnvaccinationsprogrammet m.m.

Framtidsutredningen: Den arbetsgrupp som bildades i samband med vårmötet 2004 under ledning av Erik Larsson har avvecklats

Capios resestipendium: Capio Diagnostiks Resestipendium utdelades till ST-läkare Stina Garvin iLinköping för resa till USCAP Diagnostic Pathology Update Course 2008. Stipendiet kommer dock ej att utnyttjas under 2008 pga. föräldraledighet och stipendiaten har fått möjlighet att åka på motsvarande kurs under 2009

Medlemsregister: Charlotta Andersson är ansvarig för registret. En uppdatering har påbörjats med mål att alla verksamhetschefer och medicinskt ansvariga (liksom professorer i patologi) ska finnas med i adressregistret. Som nya medlemmar i patologföreningen har 8 personer registrerats under 2007.

Årsmötets placering:
Beslutat att årsmötet skall förläggas till vårmötet. Beslutet togs på årsmötet 2004 men ytterligare ett års beslut krävdes för förändring.

Uppsala, maj 2008

Erik Larsson tf. Vetenskaplig sekreterare