Årsberättelse 2005

Styrelsen för Svensk Förening för Patologi har under året haft följande sammansättning:

Per Westermark

ordförande

Leif Johansson

vice ordförande

Ester Lörinc

facklig sekreterare

Monica Nistér

vetenskaplig sekreterare

Johan Mölne

skattmästare

Ulrika Hansson

ledamot

Eva Lundin

ledamot

Peter Pitkänen

ledamot, ansvarig för medlemsregister

Tibor Tot

ledamot

Henrik Edvardsson

utbildningskommittén, adjungerad

Lennart Mellblom

KVAST, adjungerad

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten; årsmöte och vårmöte. Föreningens styrelse har haft fyra styrelsemöten. Föreningens kommittéer har varit aktiva. Samverkan med styrelsen för Svensk Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av gemensamt intresse.

 

Vetenskapliga program:

 

Riksstämman 2004:

Riksstämman 2004 hölls i Göteborg. Patologi/Klinisk Cytologi sektionens program ansvarades för av Birgitta Sander som då var vetenskaplig sekreterare. Programmet inleddes med en gästföreläsning "Melanocytic lesions: An update on selected topics." Raymond Barnhill, professor i patologi och dermatologi, Miami University. Golden seminar om melanocytära lesioner hölls av Barbro Lundh Rozell.

Jan Ponténföreläsningen "Platelet-derived growth factors (PDGFs) - a family of growth factors with many important normal and pathological functions" hölls av Christer Betsholtz, professor, Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik, KI och CG Ahlströmföreläsningen "Pre-natal origins of childhood leukemia" hölls av Mel Greaves, professor vid Leukemia Research Fund Center, Institute of Cancer Research, London.

En avhandling presenterades: Ramin Tehranchi "Apoptosis in myelodysplastic syndromes: effects of hematopoetic growth factors" och Janos Vasko och Henrik Agrell berättade om "Gränsöverskridande telepatologi".

 

Vårmötet 2005:

Vårmötet 2005 arrangerades i Uppsala 19/5-21/5, av Erik Larsson, Christer Sundström och medarbetare. Program fanns för patologer, BMA, sekreterare och obduktionstekniker.

Det vetenskapliga programmet inleddes med en session om colorectal cancer: Impact of surgery, histopathology and follow up, Lars Påhlman, Surgery, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Genetics, histopathology and clinical management Mef Nilbert, Oncology, Universitetssjukhuset, Lund; Expression profiling of colorectal carcinoma: Implication for diagnosis and therapy Phil Quirke, Unit of Pathology, University of Leeds, UK, följt av ytterligare föredrag som gällde gastrointestinalkanalens sjukdomar: Prognostisk betydelse av c-ERB2-uttryck vid oesophaguscancer Alkwin Wanders, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Ulcerös kolit och bäckenreservoir-kirurgi: Föreligger risk för utveckling av malignitet? Roger Willén, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Första mötesdagen avslutades med en underhållande föreläsning om Tuktade egoister: Är det vad vi moderna människor är? av Professor emeritus Staffan Ulfstrand, Uppsala.

Dag nummer två inleddes med preparatseminarium: Mjukdelscytologi och -patologi utanför ett ortopediskt centrum Helena Willén, Akademiska sjukhuset, Uppsala, följt av Patologens roll vid dödsfall hos barn och foster Katharina Ericson, Akademiska sjukhuset, Uppsala och Optimalt omhändertagande av material för neuropatologisk diagnostik Hannu Kalimo, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Erik Larsson och Fredrik Pontén var moderatorer för en session om molekylär patologi: Human Proteomic Resource: Nu och i framtiden. Demonstration av annotering med ScanScope Fredrik Pontén och medarbetare, Akademiska sjukhuset, Uppsala; RNA-kvalitet i fryst vävnad Johan Botling, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Hypermutation och maligna lymfom Christer Sundström, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Microdissection and its applications in molecular pathology Ren Zhi Ping, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Nästa generations in situ-tekniker och möjliga applikationer inom klinisk patologi Ulf Landegren, Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet; Hur förebygger man cervixcancer? Erik Wilander, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Ytterligare programpunkter under eftermiddagen var: Från spindelväv till spindelled. Professor Wilhelm Engström, Sveriges lantbruksuniversitet, Uppsala; Elston-gradering av bröstcancer - genomgång av utskick Mårten Fernö, Onkologen, Universitetssjukhuset, Lund & Hans Nordgren, Akademiska sjukhuset, Uppsala; Är in vivo-diagnostik en möjlighet? Henry Engler, Uppsala Imanet PET-centrum, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Lars Grimelius, Akademiska sjukhuset, Uppsala avslutade eftermiddagen med en uppskattad historisk utblick: Endokrin patologi under 40 år - direkt från hästens mun, varefter följde Bankett med dans på Uppsala slott.

På lördag förmiddag gavs korta meddelanden om senaste nytt inom

Hematopatologi Christer Sundström, Prostata-patologi Christer Busch, Gynpatologi Stefan Cajander, Leverpatologi Hans Nordgren, och Proteinkonformationssjukdomar Per Westermark. Efter kaffet följde en avslutande höjdpunkt med inbjudna föreläsare: Gene expression profiling of lymphomas - a clue to lymphoma pathology? Andreas Rosenwald, Institutet of Pathology,University of Würzburg, Tyskland samt Liquid based cytology in the Dutch cervical cytology screening program. Anneke van Driel-Kulker, Rotterdam.

 

Kommande vårmöte 2006:

Vårmötet 2006 kommer att hållas i Trollhättan med Torkel Wahlin som arrangör. Programmet kommer att presenteras vid årsmötet 2005.

 

Under året har följande frågor bearbetats i föreningen:

 

Utbildningsfrågor, SPUK:

Medlemmar i gruppen: Henrik Edvardsson (sammankallande), Lennart Skoog, Ulrika Hansson, Johan Mölne, Lennart Franzén

 

IPULS:

IPULS (Institutet för professionell utbildning av läkare i Sverige) representant inbjöds till styrelsemötet i mars 2005. SFP fann dock att det inte finns anledning att rekommendera IPULIS granskning av kurser inom patologi.

 

SK-kurser:

UK granskade och prioriterade under våren inkomna anbud på SK-kurser år 2006. För första gången förelåg inga anbud på kurser riktade till enbart ST-läkare i patologi eller cytologi utan endast två bredare kurser med mer klinisk inriktning - Pediatrisk hematologi och Utredning och diagnostik av cervixpatologi. SPUK kommer att utarbeta schema för kommande årens behov av SK-kurser medan KVAST-grupperna bör ansvara för genomförandet av kurserna.

 

Övriga kurser:

Möjligheterna till att delta i kurser med morfologisk inriktning i Sverige under 2005 har varit förhållandevis höga. Det har hållits kurser i uropatologi, endokrinpatologi, ÖNH- och oralpatologi, hudpatologi, bröstpatologi och hemato- och lymfpatologi.

 

SPUR:

Kriterierna avseende poängsättning vid SPUR-inspektioner har reviderats och förtydligats för att bättre kunna tillämpas vid inspektion av patologi- och cytologiavdelningar. SPUR-inspektionerna påbörjas under vårvintern 2006. Rekrytering av ny SPUR-inspektör pågår. Aktiva inspektörer är i nuläget Lennart Skoog (koordinator), Robert Cameron och Henrik Edvardsson.

 

Fortbildning

Ester Lörinc har genomfört en enkät om fortbildning vid landets patologavdelningar. 60% av avdelningarna svarade och resultatet var mycket varierande.

 

KVAST:

Medlemmar i gruppen: Lennart Mellblom (sammankallande), Margareta Blåsjö, Gunilla Chebil, Egle Tolockiene, Robert Cameron (för SFKC).

Genomförda KVAST-aktiviteter 2005:

Möten: Utbildningsdag i Uppsala 2005-10-18, planeringsmöten 2005-10-30 och 2005-10-17 samt ett okänt antal möten inom olika KVAST-grupper.

Nya dokument: Cervix-patologi, SNOMED-kodning (grundläggande principer), T-koder inom ÖNH-området.

Reviderade/ändrade dokument: Diagnostikappendix till thyreoideadokumentet, dokument för vaginalcytologi, dokument för gastro-intestinal patologi, immunhistokemirekommendationer i lungdokumentet, nya funktioner ("pop-up pilar" i bilder) i leverdokumentet på hemsidan, ISO 15189-anpassad remissversion av dokumentet för kvalitetskrav på avdelningar inom klinisk patologi och klinisk cytologi.

EQUALIS-utskick: Gleasongradering av prostatacancer, Slemhinneförändringar i esofagus, kvalitetsindikatorer för vaginalcytologi (inskick).

Övrig verksamhet: Medverkan i arbetsgrupper inom MKR och SWEDAC.

Arbete för att samla KVAST-dokumenten i pdf-format på hemsidan.

Kursverksamhet 2005: Maligna lymfom och hematopatologi (SK-kurs 7:01)

 

Remiss-svar:

Inga avgivna.

 

Framtidsutredningen:

En arbetsgrupp under ledning av Erik Larsson bildades i samband med vårmötet 2004. Gruppen har arbetat under 2005.

 

Capios resestipendium:

Stipendiet för år 2005 tilldelas Martin Miegel, ST-läkare i Malmö, för resa till San Fransisco där han ska lära sig laser mikrodissektion.

 

Medlemsregister:

Peter Pitkänen är ansvarig för registret. En uppdatering har påbörjats med mål att alla verksamhetschefer och medicinskt ansvariga (liksom professorer i patologi) ska finnas med i adressregistret.

Under året har 9 nya medlemmar välkomnats i föreningen. Initiativ har tagits för att öka intresset hos våra ST-läkare för föreningen.

 

Valda representanter:

Kandidat till Läkarförbundets Nationella Etikgrupp: Christer Sundström

SFP representant i SLS: Monica Nistér

 

Årsmötets placering:

Diskussion pågår om att förlägga SFPs årsmöte till tiden för Vårmötet i Patologi. Årsmötesbeslut togs 2004 i frågan, men ytterligare ett års beslut krävs för förändring.

 

Stockholm, november 2005

 

Monica Nistér

Vetenskaplig sekreterare