Årsberättelse 2004

Styrelsen för Svensk Förening för
Patologi har under året haft följande sammansättning:

Per Westermark

ordförande

Leif Johansson

vice ordförande

Ester Lörinc

facklig sekreterare

Birgitta Sander

vetenskaplig sekreterare

Johan Mölne

skattmästare

Ulrika Hansson

ledamot

Eva Lundin

ledamot

Peter Pitkänen

ledamot

Tibor Tot

ledamot

Henrik Edvardsson

utbildningskommittén, adjungerad

Lennart Mellblom

KVAST, adjungerad

 

Föreningen har under verksamhetsåret haft två medlemsmöten;
årsmöte och vårmöte. Dessutom har föreningens
styrelse haft fyra styrelsemöten. Föreningens kommittéer
har haft sammanträden. Samverkan med styrelsen för Svensk
Förening för Klinisk Cytologi har skett i frågor av
gemensamt intresse.

Vetenskapliga program:

Riksstämman 2003:

Riksstämman 2003 anordnades i Stockholm. Här deltog 3 inbjudna
gästföreläsare. Professor Mathias Uhlén, KTH,
gav årets Jan Pontén föreläsning "Analyses
of human diseases with functional genomics". I samarbete med sektionen
för onkologi gavs Nina och Jerzy Einhornföreläsningen
av professor Jaime Prat, Department of Pathology, Hospital de la Santa
Creu I Sant Pau, Barcelona under titeln "Molecular pathology of gynaecological
malignancies". Professor Robert E. Scully, Department of Pathology,
Massachusetts General Hospital, Boston gav en gästföreläsning
med titeln "Ovarian tumour classification - how is new knowledge on
tumour biology reflected". Golden seminar handlade om Ovarialtumörer,
moderator Stefan Cajander, vilken introducerade ett nytt högupplösande
dataprogram för visning av mikroskopibilder . Vidare anordnades
ett sektionssymposium om "Den transplanterade patienten - mellan Scylla
och Carybdis" där Annika Östman-Wernersson var moderator.
Erik Larsson gav en översiktsföreläsning om "Endogena
retrovirus hos människa - vänner eller fiender?" I övrigt
bestod programmet av fria föredrag.

 

Vårmötet 2004:

Vårmötet 2004 arrangerades av Capio Diagnostik AB och
hölls i Östersund. Mötet ägde rum på Folkets
Hus 22-24 april under ledning av medicinske chefen Björn Jacobsson.
Det övergripande temat för mötet var "WHO" och betydelsen
av nya WHO-klassifikationer av ett flertal tumörentiteter belystes.
I mötet fanns program för såväl läkare,
BMA, cytodiagnostiker, obduktionstekniker som för läkarsekreterare.
Professor Leif Andersson, Helsingfors, inledde det vetenskapliga programmet
med en föredrag "Stanniocalcin - something fishy in the brain".
Professor James Vardiman, University of Chicago Hospitals, talade
om "Myeloproliferative and Myelodysplastic Disorders". Professor Vardiman
deltog också i det efterföljande Slide semiariet "WHO Hematopathology",
moderatorer Anna Porwit-MacDonald, Birgitta Sander. Fredagens program
inleddes av Professor Peter Collins, Addenbroke´s Hospital, Cambridge
med en föreläsning om "WHO Hjärntumörer och tumörgenetik".
Under temat "WHO" fortsatte Lars-Gunnar Kindblom som talade om "WHO
Ben och mjukdelstumörer". Dr. Christina Jansson, Östersund
gav en översikt om "Bröstcancer i Jämtland. Diagnostik
och handläggning" och fredagens vetenskapliga program avslutades
med ett slideseminarium om bröstcancer "WHO Bröstpatologi
och sentinel node bedömning", moderatorer Hans Nordgren, Sten
Torstensson och Tibor Tot. Lördagen den 24 april hölls ett
symposium om Framtidens patologi vari programpunkterna Utbildningsfrågor,
Biobanker, Proteomik, Expressionsprofilering, Tissue Microarray och
Gen- och protein-profilering diskuterades av de medverkande Anders
Hjerpe, Johan Botling, Fredrik Pontén, Patrik Micke, Karin
Jirström och Katalin Dobra under ledning av Erik Larsson.

 

Kommande vårmötet 2005:

Det kommande vårmötet hålls i Uppsala med Erik Larsson
som huvudansvarig för programmet. Det preliminära programmet
kommer att presenteras i samband med årsmötet 2004.

 

Under året har följande frågor bearbetats
i föreningen:

Utbildningsfrågor: SPUR inspektionerna är nu avslutade
och erfarenheter från dessa redovisades under vårmötet
i Östersund. En SK-kurs i gastrointestinal patologi har hållits
i Göteborg, för planerade kurser se utbildningskommitténs
verksamhetsrapport.

KVAST: Studiegruppernas arbete fortgår kontinuerligt och nya
dokument/revisioner har presenterats bl.a. vid den årliga studiedagen
i Uppsala. Vidare har medverkan med Medicinska Kvalitetsrådet
(MKR) och SWEDAC vad gäller ackrediteringsfrågor och frågor
om mätosäkerhet inom laboratoriemedicin, i övrigt se
årsrapporten för KVAST.

Remiss-svar: Remiss-svar avgivet till Medicinska Kvalitetsrådets
och SWEDACs arbetsgrupp angående "Mätosäkerhet och
jämförelse av resultat mellan metoder/instrument inom provbunden
laboratoriemedicin".

Framtidsutredningen: En arbetsgrupp har bildats under ledning av
Erik Larsson. Gruppen och dess planerade verksamhet presenterades
i samband med vårmötet 2004, se ovan.

Capios resestipendium: Stipendiet för år 2003 tilldelades
dr. Charlotte Örndahl, Göteborg.

Övriga frågor: Under 2004 har en utredning angående
specialisters fortbildningsstatus inletts.

Under året har 7 nya medlemmar välkomnats i föreningen.

 

Huddinge i november 2004

Birgitta Sander

Vetenskaplig sekreterare