Remissutgåvor av KVAST-dokument

 

Inkom gärna med kommentarer till SvFP och KVAST genom mejl till KVAST-ansvarig eller via hemsidans forum (för inloggade medlemmar). Det är tillåtet och önskvärt för föreningens medlemmar att komma med kritik och konstruktiva förslag rörande samtliga dokument - såväl remissutgåvor som godkända dokument - med mål att få en konstant förbättring av dokumenten. Kommnetarer som kommer in via mail publiceras fortlöpande via länk intill det berörda dokumentet.

 

Remissutgåvor till vårmötet 2016

 

Remissutgåvor avhandlade vid vårmötet 2015

Följande dokument var föremål för omröstning vid vårmötet i Örebro 20 maj 2015.  För vissa av dokumenten hade kommentarer lämnats i förväg. I de flesta fall var dessa kommentarer av detaljkaraktär och medför ingen övergripande ändring av innehållet. För dokumentet gällande lagring av digitala bilder fanns dock en stor mängd kommentarer och synpunkter, varför bordläggning av detta dokument föreslogs och bifalldes. Övriga dokument antogs vid omröstningen och kommer inom kort att publiceras efter att de små korrigeringar som föreslagits har arbetats in i texten.

Remissvar från SWEDAC kom in först dagen efter årsmötet, men innehåller också endast förslag på ett par små detaljkorrigeringar som inte påverkar de berörda dokumentens innehåll. Dessa ändringar bedöms därför inte kräva någon ny omröstning. 

Nya dokument som antogs

Nya versioner som antogs

Bordlagt dokument